R.I.P. Fidel Castro

150815-salas-castro2_87f3188e6d737f17cc7748f6570072d5-nbcnews-ux-2880-1000

“Condenadme, no importa. La Historia me absolverá.” – Fidel Castro, 18/10/1953

Advertisements

Kona-bá eleisaun xefi aldeia

Foin lalais realiza iha territóriu tomak eleisaun ba lideransa komunitária sira, inklui eleisaun ba xefi de suku no mos ba xefi aldeia.

Hare ba kazu balun ne’ebe mosu katak wainhira kandidatu ba xefi aldeia mak ema ida de’it, panitia sira desidi katak la presiza halo votasaun. Katak kandidatu úniku automátikamenti sai xefi aldeia.

Ne’e la los!

Tuir lolos votasaun tenki halo nafatin mesmo ke kandidatu úniku hodi nune’e kandidatu bele hetan legitimidade husi votante sira. Se lae, kandidatu úniku sai xefi aldeia maibe karik laiha apoiu husi komunidade aldeia ninian.

Kandidatu barak ka kandidatu úniku tenki hetan kargu liu hosi eleisaun, selae aban bain rua sai xefi mas la reprezenta komunidade.